Условия на договора на Сити тур ЕООД за организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена

Тези условия, заедно с условията за конкретната програма, са неразделна част от договора между Вас и „Сити Тур”, който се сключва съгласно изискванията на Закона за туризма в случаите, когато ние сме основен организатор на Вашето пътуване. В случаите, когато „Сити Тур” действа в качеството на агент при продажби на програми на друг
и туроператори, пътуванията се осъществяват при условията на съответния туроператор.

1. РЕЗЕРВАЦИИ                                                                                                                                                                                
1.1. Резервации за пътувания по програмите на ТУРОПЕРАТОРА могат да се направят директно в офиса на фирмата, по телефон, електронна поща или чрез упълномощени туристически агенции.
1.2. В случаите, когато резервацията е направена в упълномощена туристическа агенция, всички въпроси, свързани с пътуването, се уреждат само чрез нея.
1..3 За да може да се направят необходимите резервации, КЛИЕНТЪТ трябва  да направи заявка за желаните туристически услуги   /в офиса или чрез електронна поща/ и да заплати дължимата за съответното пътуване предплата или пълната сума /в  брой в офиса или по банков път/.
1.4. Заявката на клиента трябва да съдържа следните данни: трите имена на клиента, адрес и телефон за контакти, имената на лицата, които ще пътуват с него (нея), начална и крайна дата на пътуване, както и услугите, които трябва да бъдат предоставени. В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, които не са включени в програмите, или има специфични изисквания по отношение на настаняването, храната или други, те трябва да бъдат отбелязани допълнително. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще направи всичко възможно да ги удовлетвори, но не може безусловно да гарантира изпълнението на допълнителните изисквания.
1.5. След потвърждаване на резервацията, между клиента (и всички лица, включени в заявката) от една страна и ТУРОПЕРАТОРА друга съществува договор, чиито условия са задължителни и за двете страни.

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 
2.1. Включените в цените на организираните от ТУРОПЕРАТОРА пътувания услуги са отразени в програмите за съответното пътуване. Услуги, които не са изрично посочени в издадените от фирмата писмени материали или не са допълнително потвърдени, не се включват в цените, a се предоставят срещу допълнително заплащане.
2.2. Плащането се извършва в лева, в брой или на банкова сметка, посочена от Туроператора.
2.3. Депозит - ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
2.4. Окончателно плащане се извършва от Потребителя преди датата на пътуване в срок от 20 календарни дни за автобусни екскурзии или почивки и 30 календарни дни за самолетни екскурзии или почивки, ако не е упоменато друго.
2.5. Цените са калкулирани при курс “купува” евро/лев или долар/лев на БНБ.
2.6. Увеличение на цената, което се счита за значително - повече от 5% от пакетната цена, е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
2.7. Лицето, което е подало заявката, гарантира пред „Сити Тур” плащането на дължимата сума от свое име и от името и със съгласието на всички други лица, вписани в заявката.
2.8. Разликата между депозита и пълната стойност на пътуването трябва да бъде заплатена не по-късно от посочения в Договора за туристическо пътуване краен срок. Ако това не бъде направено, Туроператорът си запазва правото едностранно да анулира резервацията с начисляване на дължимите по условията за пътуването такси за анулация.

3. ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ 
3.1. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя се удържат следните неустойки:
– до 30 дни преди датата на пътуването (до 60 дни за самолетни програми)  - без неустойки;
– от 29 до 20 дни преди датата на пътуването (от 59 до 31 дни за самолетни програми) – 100% от внесения депозит;
– от 19 до 15 дни преди датата на пътуването (от 30 до 15 дни за самолетни програми) – 75% от общата цена на пътуването;
– по-малко от 15 дни преди датата на пътуването -100% от общата цена на пътуването.
3.2. За някои от предлаганите от Туроператора програми са в сила изисквания за минимален брой участници. При приемане на резервацията клиентът се информира за това. В случай, че необходимият минимален брой участници не бъде достигнат, Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването, като се задължава да уведоми клиентите за това незабавно и, по възможност, да предложи пътуване на друга дата. При отсъствие на такава възможност или при отказ от страна на клиента да приеме промяната, заплатената сума ще бъде възстановена в пълен размер.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА 
4.1 При пътуване с въздушен или морски транспорт се прилагат условията на съответния превозвач. Възможно е тези условия, по силата на международни конвенции, да ограничават отговорността на превозвача към пътниците по отношение на забавяне или загуба на багаж, неспазване на обявените разписания и други. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема каквато и да е отговорност във връзка с гореизложеното и всички рекламации, произтичащи от въздушен или морски транспорт следва да се отправят към съответния превозвач.
4.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в съответните програми или не са били допълнително потвърдени от нас. Фирмата не носи отговорност и за услуги (екскурзии, транспорт, забавления и др.), които клиентите закупуват индивидуално и не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА на място в съответния курорт (населено място), както и за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявени услуги, ако причина за това са военни действия, терористични актове, стачки, гражданско неподчинение, природни бедствия, пожар, действия на държавни органи или други обстоятелства извън нашия контрол.
4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания, причини за които са неявяване на клиент на определените за отпътуване място и време, забрана за пътуване от страна на компетентните държавни органи, налагане на мярка за неотклонение на клиент по време на пътувания в чужбина в резултат на извършени от него нарушения на законодателството на съответната страна.                                   
4.4. Организираните от ТУРОПЕРАТОРА пътувания в чужбина са единствено с цел туризъм, освен ако допълнително не е договорено друго. Поради това, фирмата не поема отговорност за каквито и да било разходи, възникнали в резултат на използуване на туристически програми с цел емиграция или бизнес.
4.5. При пътувания в чужбина, в повечето случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще Ви окаже пълно съдействие при уреждането на необходимите за съответното пътуване визови формалности. В зависимост от нормативната уредба на отделните страни, понякога може да се наложи клиентите самостоятелно да извършат това. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави своевременно информация за необходимите във всеки конкретен случай документи.
4.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за настъпили по време на организираното пътуване заболявания, телесни повреди или смърт на лицата, включени в резервацията.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 
5.1. Да заплати договорената цена на заявените услуги в предвидените за това срокове.
5.2. При пътувания в чужбина да попълни и представи в предвидените срокове всички необходими документи.
5.3. Осигуряването на валиден задграничен паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната страна, е задължение на КЛИЕНТА. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема отговорност за непроведени пътувания, причина за които са нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи, както и поради предоставена невярна информация от страна на клиента.
5.4. Да осигурява опазването на личните си документи по време на пътуване. Всички разходи за административни такси, допълнителен престой, транспорт и други, възникнали в резултат на кражба, загубване или унищожаване на задграничен паспорт по време на пътувания в чужбина са за сметка на КЛИЕНТА.
5.5. Да се явява на определените за отпътуване дата, време и място.
5.6. По време на организирани от ТУРОПЕРАТОРА групови пътувания да спазва указанията на представителите на фирмата за време и място за тръгване, мерки за безопасност и др., а също така да не предприема действия, които нарушават спокойствието или застрашават сигурността на останалите участници в групата, както и на персонала на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти.
5.7. Ако здравословното състояние на КЛИЕНТА (наличие на хронични заболявания, бременност и др.) налага това, негово задължение е да се консултира с личния си лекар за влиянието, което могат да окажат свързаните с пътуването промени в климатичните и др. условия, а също и да осигури евентуално необходимите за времетраенето на пътуването медикаменти.
5.8. В случай, че по време на организирано от нас пътуване наш клиент нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на наши контрагенти, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на виновното лице.

6. ЗАСТРАХОВКИ
6.1. Съгласно изискванията на чл. 97 от Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., изм., бр. 40 от 13.05.2014 г.) „Сити Тур” има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора”.  Застраховката за 2015 г. по полица № 204 65 01 00021 е сключена със "Застрахователно Дружество ЕВРОИНС" АД, с адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" №43.
6.2. Туроператорът осигурява по желание на клиента, срещу допълнително заплащане и застраховка Отмяна на пътуване.
6.3 Всички въпроси, свързани с ликвидация на щетите в резултат на настъпило застрахователно събитие се решават между КЛИЕНТА и застрахователната компания, като ТУРОПЕРАТОРЪТ е готов да окаже пълно съдействие.

7. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ 
7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от Вас услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представители на ТУРОПЕРАТОРА или пред съответната обслужваща фирма с оглед своевременно отстраняване на допуснатите недостатъци. Ако това се окаже невъзможно, клиентът трябва да изиска от представител на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти съставяне на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице.  В срок от 5 работни дни след крайната дата на организираното пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.
7.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
Забележка: ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
7.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава, след извършване на необходимите проверки, да представи писмено становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията.
7.4. Рекламации, които не са били предявени съгласно горните условия няма да се разглеждат.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
8.1. Горните условия са валидни за всички организирани от „Сити Тур” пътувания с обща цена, освен когато в издадените писмени материали не е посочено друго. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и обявените за дадена програма специални условия, приложими за конкретната програма са специалните условия.
8.2 Всички спорни въпроси във връзка с настоящия договор, по които двете страни не постигнат съгласие, ще се решават в съответствие със законодателството на Република България.

СПЕЦИАЛНИ